n. 节日;庆祝,纪念活动;欢乐Show

adj. 欢乐的;喜庆的;节日的Show

n. 欢庆,欢宴;欢乐;庆典Show

adj. 暗示的;提示的;影射的Show

adj. 消化的;助消化的Show