n. 中文,汉语;中国人Show

adj. 日本(人)的;日语的Show

n. 奶酪;干酪;[美俚]要人Show

n. 越南人;越南语Show

adj. 黎巴嫩的Show

adj. 葡萄牙的;葡萄牙人的;葡萄牙语的Show

adj. 肥胖的,过胖的Show

adj. 台湾人的;台湾的Show

adj. 苏丹的;苏丹人的Show