vt. 改变;交换Show

n. 语言;语言文字;表达能力Show

vt. 绞死;悬挂,垂下;使悬而未决;装饰Show

n. 范围;山脉;排;幅度Show

n. 交换;兑换;交易所;交流Show

n. 危险;危险物,威胁Show

adj. 陌生的;奇怪的;外行的Show

adj. 生气的;愤怒的;狂暴的;(伤口等)发炎的Show

vt. 排列;安排;整理Show

n. 准备;布置;整理Show

n. 怒,愤怒;忿怒Show

n. 群;一组;一伙Show

n. 陌生人;外地人;局外人Show

vi. 钓鱼;谋取Show

adj. 橘色的;橙色的Show

v. 交换;兑换;改变(change的ing形式)Show

n. 天使;守护神;善人Show

n. 重击;刘海;突然巨响Show

adj. 有生命危险的;濒临灭绝的Show

n. 三角(形);三角形之物;三人一组;三角关系Show

vi. 摇晃地悬挂着Show

adv. 奇怪地;不可思议地;奇妙地Show

n. 琵琶鱼;钓鱼者;用不正当手段谋取好处的人;钓鱼Show