n. 商业;生意;交易;事情Show

vt. 处理;加工Show

adv. 较少地;较小地;更小地Show

n. 国会;会议;代表大会;社交Show

n. 成功,成就;胜利;大获成功的人或事物Show

vt. 猜测;推测;猜中;[美口]认为Show

vt. 写姓名地址;向…致辞;演说;从事;忙于Show

vt. 存取;接近;使用Show

vt. 压;按;紧抱;逼迫Show

vt. 表达;快递Show

conj. 除非,如果不Show

vt. 给…穿衣Show

n. 进步,发展;前进Show

n. 压力;紧张;重要性;强调;重读Show

n. 目击者;证人;证据Show

vt. 评定;估价;对…征税Show

adv. 然而,不过;虽然如此Show

n. 黑暗;模糊;无知;阴郁Show

n. 意识,认识;明白,知道Show

vt. 持有;控制;迷住;使掌握Show

adj. 不顾;不管;不注意Show

vt. 盖印;强征;传送;给予某人深刻印象Show

n. 意识;知觉;感觉;觉悟Show