adv. 再一次;又,此外Show

vi. 保持;依然;留下;剩余;逗留;残存Show

v. 说明;解释Show

adj. 某一;确信;无疑的;有把握的;必然的Show

n. 主要部分,要点;体力;总管道Show

vt. 维持;维修;供养;继续;主张Show

vt. 包含;容纳;控制;牵制(敌军)Show

n. 疼痛;努力Show

n. 脑袋;头脑,智力Show

n. 收获;增加;利润Show

n. 火车;行列;长队;裙裾Show

n. 雨;雨天;雨季;下雨Show

vi. 获得;流行Show

n. 链;束缚;枷锁Show

vi. 发牢骚;投诉;诉说Show

vt. 保持;雇;记住Show

vt. 支撑,承担;维持;忍受;供养;证实Show

n. 粮食;颗粒;谷物;纹理Show

n. 船长;队长,首领;上尉;海军上校Show

adj. 平的;朴素的;简单的;清晰的Show

n. 领域;产业;地产;[计]域名Show

vi. 排水;流干Show

n. 张力;拉紧;血缘;负担;扭伤Show